Ranch and Labor Foremen

 2022 Ranch and Labor Foremen

From Left to Right - Alfredo Moreno, Eliserio Tapia, Francisco Santamaria, Ernesto Heredia